tomizawa thailand
โทรศัพท์ 02-964-5900 เวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ - วันอาทิตย์  9:00 - 18:00

บริการให้เช่าสินค้า

ลำดับการเช่าสินค้า

お申込みはこちら

▲กลับหน้าหลัก

ราคาเช่าของเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ระยะเวลา ค่าเช่า เริ่มจาก
~10วัน 30% ของราคาขาย 1,500 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)
~1เดือน 40%ของราคาขาย 2,000 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)
~3เดือน 50%ของราคาขาย 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)
~6เดือน 60%ของราคาขาย 3,000 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)
~9เดือน 70%ของราคาขาย 3,500 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)
~12เดือน 80%ของราคาขาย 4,000 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)
ทุก 2 เดือน +5%ของราคาขาย 5,000 บาท
(ไม่รวมค่าขนส่ง)

▲กลับหน้าหลัก